Rechercher
Cabinet Ramat Gan : 03-6109100
Cabinet Haifa : 04-8147500
Rechercher

עורך דין מקרקעין

דיני מקרקעין - היבטים חוקיים

דיני מקרקעין בישראל מבוססים על חוק המקרקעין תשכ"ט-1969, והם מתייחסים למעשה להיבטים החוקיים של בעלות על קרקעות וכל  סוג של קניין הצמוד לקרקע בין אם באופן קבוע או ארעי. המושג "מקרקעין" מתייחס למעשה למה שמכונה בפי כל "נדל"ן" - ראשי תיבות של צירוף המילים נכסי דלא ניידי. דיני מקרקעין יבואו למעשה להסדיר סוגיות של זכויות שימוש, מיסוי מקרקעין ובעלות על נדל"ן. הזכויות על נכסי נדל"ן יוסדרו לרוב באמצעות פעולות כגון שכירות, מכירה ודמי מפתח.

מכירת נדל"ן או מקרקעין יבוצעו לרוב בתהליך מתמשך בו הקונה יקבל בעלות על הנכס לאחר שתירשם במרשם המקרקעין הערת אזהרה על הנכס שבאה למנוע מצבים בו נכס מקרקעין מסוג כלשהו שמיועד למכירה לאדם מסוים לא ישנה את ייעודו לפתע על יד כך שיימכר לאדם אחר.

שכירות מקרקעין היא דרך נפוצה להעמיד נדל"ן לרשותו של בן אדם שהוא לא בעליו המקוריים של הנכס לתקופה מוגבלת המוגדרת בחוזה שכירות. תקופות שכירות ממושכות הנמשכות למעלה מחמש שנים ידועות בשם "חכירה".

דיני מקרקעין בישראל מכירים בצורות נוספות של שימוש בנכסי נדל"ן, כמו למשל חוק הגנת הדייר, תשל"ב- 1972, המהווה המשך ישיר למושג "דמי מפתח" שהיה מקובל בעבר במחוזותינו. חוק הגנת הדייר מקנה חזקה לדורות על הנכס תמורת דמי שכירות נמוכים, אם כי אין כאן העברה מלאה של זכויות הקניין על הנדל"ן.

תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה - תשכ"ה 1965 (להלן: "החוק"), מסדיר את הליכי התכנון, מעורבות הציבור בתכנון ואת אמצעי הבדיקה לגבי השפעתם העתידית של פרויקטים. מוסדות התכנון כוללים ערכאות תכנון שונות (בהם הועדה מקומית, הועדה מחוזית והמועצה ארצית) אשר תפקידם לדון בתכניות השונות המוגשות אליהם.

במידה והוחלט על הפקדת התכנית, קיימת זכות לכל הנוגעים בדבר, לעיין בתכניות וכן להתנגד, בדרך של הגשת התנגדות פורמאלית ו/או התנגדויות, לאישורן של אותן תכניות באמצעות הליך פורמאלי של הגשת התנגדות לתוכנית. ההתנגדות או ההתנגדויות מוגשות במטרה להשפיע על אישורה של תכנית לפיתוח ובניה. חשוב לדעת כי החוק מחייב פרסום לגבי הפקדת תכנית ברשומות ובעיתונים הארציים והמקומיים ואת ההתנגדות או ההתנגדויות לתוכנית ניתן להגיש תוך 60 יום מתאריך פרסום ההודעה על הפקדתה.

לצורך הגשת התנגדות, מומלץ ברב המקרים לקבל חוות דעת משפטית ושמאית אשר תבחן לעומקם של דברים את כל הפרטים הקשורים לתכנית ותיתן את מסקנותיה והמלצותיה. יש לקחת בחשבון שבמסגרת ההתנגדות יש להעלות טענות משפטיות, תכנוניות ועוד. לצורך עיון בתוכנית במוסד התכנוני, רצוי להצטייד בשם התכנית או מספרה, למסור את מספר הגוש והחלקה עליה חלה התכנית.

ההתנגדות מוגשת למוסד שמוסמך לדון בה. עותק נוסף נמסר למוסד הנמוך ממנו בהיררכיה, כך למשל, התנגדות לתכנית מתאר מקומית היא בסמכותה של הועדה המחוזית והיא מוגשת לוועדה המחוזית, בצירוף עותק לוועדה המקומית. להתנגדות יש לצרף תצהיר חתום בפני עו"ד, חוות דעת מקצועית שעשויה לתרום לשיקולי הוועדה בשמיעת התנגדויות, מכתבי התנגדות נוספים כמו עצומה או מכתבי התנגדות של שכנים העלולים להיפגע מאישור התוכנית וכן מומלץ לצרף תמונות, צילומים ומפות אשר ימחישו לוועדה הדנה בהתנגדות מהו המצב לאשורו בשטח.

לאחר הגשת ההתנגדויות, מתקיים דיון בהתנגדויות בפני הועדה לתכנון ובניה, אליו מחוייבות הועדות לזמן כל מתנגד ולשמוע את טיעוניו. לאור כל האמור לעיל, ברי כי הגשת התנגדות לתכנית דורשת מקצועיות, מומחיות ובקיאות בנושא.

איך אנחנו יכולים לסייע לכם?
למשרדנו מחלקת נדל"ן מיוחדת המתמקדת, בין השאר, בסוגיות של תכנון ובניה ובכלל זה ייצוג אזרחים ואנשי עסקים, לרבות יזמים, המבקשים לפעול אל מול הועדות השונות, אם לטובת קידומה של תב"ע מסוימת, אם לטובת השבחת הקרקע שבבעלותם, אם לטובת בחינת אופנים לשדרוג נכסים כאלה או אחרים, אם לטבת הגשת התנגדויות כנגד גורמים עסקיים או פרטיים ואם לטובת התגוננות בפני התנגדויות המוגשות כנגד תוכניות .

משרדנו יבטיח באמצעות שורה ארוכה של עורכי דין נדל"ן ומומחי דיני מקרקעין, לשמור על זכויות המקרקעין של לקוחותיו ולוודא שאלה יפיקו את מירב התועלת מנכסי נדלן בהם הם מחזיקים או מעוניינים.

מחלקת מקרקעין ונדל"ן שלנו מטפלת במגוון נושאים:

  • עסקאות מכר פשוטות
  • טיפול מתמשך בהשבחת ופיתוח של נדל"ן מניב (משלב התכנון ועד וכולל שלב ההשכרה לשוכרים וטיפול שוטף בנכסים מניבים).
  • עסקאות בנייה ועסקאות קומבינציה מורכבות של מתחמי בנייה למגורים בהיקפים גדולים


מחלקת הנדל"ן שלנו מתמקדת, בין השאר, בסוגיות של תכנון ובניה
ובכלל זה ייצוג אזרחים ואנשי עסקים, לרבות יזמים, המבקשים לפעול אל מול הועדות השונות:

  • טיפול בקידומה של תב"ע
  • טיפול בהשבחת קרקעות
  • בחינת אופנים לשדרוג נכסים
  • הגשת התנגדויות כנגד גורמים עסקיים או פרטיים
  • התגוננות בפני התנגדויות המוגשות כנגד תכניות

צרו איתנו קשר עוד היום והמומחים שלנו לדיני מקרקעין שלנו יצרו איתכם קשר ליעוץ מקצועי ואישי.

Les services du cabinet